switch

最近30天查询
10
最近一年查询
55
累计查询
55
历史行情
平均原价 平均折扣价 平均优惠券面额 平均店铺DSR
Feb. 21, 2020, 4:38 p.m. ¥ 1571.11 ¥ 1394.51 ¥ 2.35 49234.37
Feb. 19, 2020, 7:51 p.m. ¥ 560.87 ¥ 440.44 ¥ 1.47 48704.70
Feb. 10, 2020, 2:34 a.m. ¥ 1476.02 ¥ 1311.71 ¥ 1.76 48261.23
Jan. 7, 2020, 5:59 p.m. ¥ 1549.29 ¥ 1323.04 ¥ 3.68 49276.03
Jan. 5, 2020, 10:20 a.m. ¥ 1376.06 ¥ 1143.18 ¥ 2.75 49261.62
Jan. 5, 2020, 10:02 a.m. ¥ 1506.68 ¥ 1217.75 ¥ 2.90 48849.07
Jan. 1, 2020, 7:48 p.m. ¥ 1596.43 ¥ 1342.03 ¥ 4.46 49264.23
Sept. 29, 2019, 1:15 a.m. ¥ 1394.83 ¥ 1253.62 ¥ 5.49 48797.45
Sept. 19, 2019, 1:14 a.m. ¥ 1401.44 ¥ 1256.15 ¥ 3.93 49317.74
Aug. 15, 2019, 1:15 a.m. ¥ 1275.85 ¥ 1127.20 ¥ 6.35 48797.47
Aug. 14, 2019, 12:07 p.m. ¥ 1287.38 ¥ 1150.62 ¥ 0.00 0.00
大家接着查
switch破 switc switch续航版 switch破解版 wrc8 switch switch塞尔达 switch塞尔达游戏卡 switch 牧场物语 switch pro swithc swich i3 任天堂二手switch游戏 ns 塞尔达传说 荒野之息 中文 现货即发 一夫食堂 衣服卖家 swiss钙片 宝马525 方列阵 wrc8 任天堂 wrc8 wa 斯凯奇 熊猫 乐歌电动升降 swtich 电脑桌 谷粒原装 switch 蓝牙无线耳机适配器ns lite ps4 pc电脑转接收器 古巴链 帆船模型 桂圆干 金泰康